ภาพวันปิดคอร์สโครงการอบรมหลักสูตร Port Planing & Design

          เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตร Port Planing & Design ซึ่งเป็นวันปิดคอร์ส โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายโดย ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งฝ่ายบริหาร ในหัวข้อ

          - การวิเคราะห์ค่าลงทุนโครงการ ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
          - การวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และความค้มทุนของโครงการ
          - การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของท่าเรือ
          - การประมาณการรายได้ และ ค่าใช้จ่ายดำเนินการของท่าเรือ

          และบรรยายปิดคอร์สในช่วงบ่ายโดยรศ. (พิเศษ) ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการ สถาบันการขนส่ง ในหัวข้อ

          - Port Business and Regulatory
          - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ระเบียบ และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือและการขนส่งทางน้ำ
          - การจัดการธุรกิจท่าเรือในต่างประเทศ และการบูรณาการโลจิสติกส์

          และหลังจากนั้น รศ. (พิเศษ) ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Port Planning and Design จากบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด โครงการนี้จัดอบรมขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัททีมฯ ถนนนวลจันทร์ กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา รวม 33 ชั่วโมง โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 28 คน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th