ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Airport Planning and Design

          วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา รศ. (พิเศษ) ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรในหลักสูตร Airport Planning and Design ให้กับบุคลากรของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด

          การบรรยายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20, 28 พ.ค, 3,10,18 และ 25 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุม บ.ทีมฯ ถนนนวลจันทร์ บึงกุ่ม โดยประกอบด้วยวิทยากรดังนี้

          - รศ. (พิเศษ) ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง บรรยายในหัวข้อ Air Transport and Economy
          - รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ Airport Design Challege & Case Studies
          - ผศ.ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ Airport Pavement และ Structural Design of Airport Pavement
          - ดร.วิศร์ ศรีพวาทกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน) ม.เกษตรศาสตร์ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบท่าอากาศยาน โครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย: สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน โครงการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานในการเข้ารับการรับรองในระดับที่ 3 “Optimisation” ตามโปรแกรม Airport Carbon Accreditation: บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ Airport Design , Runway Design Taxiway & Taxilane Design and Apron Design

          รวมระยะเวลาทั้งหมด 36 ชั่วโมง
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th