การประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งสินค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธ์รัฐมาเลเซีย

          เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งสินค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธ์รัฐมาเลเซีย Informal Meeting between Brunei and Thailand to Exchange Information On Road Freight Transport Enhancing the Capability of Road Frieght Transport in Preparation for the ASEAN Economic Community (AEC) โดยมี นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเปิดการประชุม ในการนี้นางสาวพัชดา วุฒิพันธุ์ เอกอัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ร่วมการประชุมด้วย
          ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่องการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทย โดย ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ รศ.ดร.รุธิ์ พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ และผศ.ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้แทนจากมาเลเซียและผู้แทนจากราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการขนส่งทางถนนในปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าในอนาคต มาตรการควบคุมรถบรรทุก ส่วนพ่วงอุปกรณ์ต่างๆ การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ของประเทศไทย เป็นต้น ณ โรงแรมเบอร์จายา ไทม์ สแควร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th