การประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งสินค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยและเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          วันที่ 31 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับรองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนในนามของประเทศไทย ในการทำสนธิสัญญา (MOU) ร่วมกับผู้แทนจากเนการาบรูไนดารุสซาลาม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งสินค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยและเนการาบรูไนดารุสซาลาม ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th