• ความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • วัตถุประสงค์ของสถาบัน
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 • การบริหารงาน
 • แผนภูมิองค์กรสถาบันการขนส่ง
 • ผู้บริหารของสถาบันฯ
 • บุคลากรของสถาบัน


 • ความเป็นมา

                  สถาบันพาณิชยนาวีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2534 มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี รวมทั้งดำเนินงานด้านวิจัย และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ของการพาณิชยนาวี ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์กลางการประสานงานของผู้รู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจพาณิชยนาวีและการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดอบรม สัมมนา และประชุมทางวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านพาณิชยนาวี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพาณิชยนาวี
                  สืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คณะผู้แทนผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2538 ถึงเรื่องการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจราจรและขนส่งที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทาง ด้านนี้ โดยเฉพาะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ได้นำความตามพระราชกระแสรับสั่งเข้าหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย ทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองพระราชดำรัส คือ การตั้งสถาบันการขนส่งขึ้น แต่เนื่องจากความไม่ชัดเจนของนโยบายและแผนงานในการออกนอกระบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงทำให้การก่อตั้งสถาบันฯ มีความล่า ช้าออกไป แต่ด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยต่อประเทศ สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเห็นชอบให้ขยายขอบเขตการดำเนินงานของ สถาบันพาณิชยนาวีให้ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาด้านการขนส่งในทุกระบบครบวงจรในเดือนมิถุนายน 2545

  วิสัยทัศน์

                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศทางวิชาการในหลากหลายสาขาวิชามีงานวิจัยค้นคว้า เพื่อใช้สนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะสาขาโดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มองข้ามงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน งานวิจัยดังกล่าวมีลักษณะเชิงสหวิทยา การที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ สาขาวิชาเข้ามาดำเนินการ วิจัย ค้นคว้าร่วมกัน ซึ่งในส่วนนี้สถานภาพของสถาบันการขนส่งมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเอื้ออำนวยการเชื่อมโยงผสมผสานจัดการให้นักวิจัยเหล่านั้นให้สามารถดำเนิน การผลิตงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีคุณภาพขึ้นได้และพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน และประเทศโดยรวมต่อไป

  พันธกิจ

                  จากความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทยผนวกเข้ากับวิทยาการด้านการขนส่ง สถาบันฯ สามารถช่วยเหลือสนับสนุนรัฐบาล ในการที่จะทำให้ประเทศไทย เป็นประตูสู่ภูมิภาคในการขนส่ง ทุกรูปแบบ โดยแผนระยะยาวสำหรับ 5 ปีแรกหลังจากก่อตั้งสถาบันมีดังนี้
                  ก) แผนระยะยาวสำหรับการควบคุมและบริหารจัดการการจราจรในเมืองใหญ่
                  ข) แผนระยะยาวสำหรับการพัฒนาการขนส่งทางบกและสถานีการขนส่ง
                  ค) แผนระยะยาวสำหรับการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและทางทะเลรวมถึงท่าเรือและอู่เรือ
                  ง) แผนระยะยาวสำหรับการพัฒนาการขนส่งทางอากาศรวมถึงท่าอากาศยานและเส้นทางเดินอากาศ
                  จ) แผนระยะยาวสำหรับการพัฒนาการขนส่งทางท่อ
                 ฉ) แผนระยะยาวสำหรับการพัฒนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  วัตถุประสงค์ของสถาบัน

                  สถาบันการขนส่งมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาการขนส่งและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

                  - เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ในด้านการขนส่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการขนส่ง สามารถศึกษา ค้นคว้า เพื่อกลั่นกรองและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการขนส่ง
                  - สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการขนส่งและสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการขนส่ง
                  - ให้คำปรึกษากับหน่วยงานราชการและเอกชนในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
                  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการโดยผ่านทางหลักสูตรการอบรมระยะสั้นและสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขนส่ง โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนให้กับบุคคลทั่วไป

  ยุทธศาตร์การพัฒนา

                  แผนการพัฒนาของสถาบันการขนส่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกันคือการสร้างศักยภาพให้มั่นคง การมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ และการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

            เสริมสร้างศักยภาพความมั่นคง : ในระยะนี้การจัดหาปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา (ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางวิชาการ และแหล่งข้อมูลข่าวสาร) เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการ ดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่คาดว่าจะเป็นเรื่องยากที่สุดคือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำหรับเงินทุนที่จะใช้ในการพัฒนาในส่วนนี้ คาดว่าส่วนหนึ่งจะได้รับจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และรายได้จากการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ กับการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานเอกชน พัฒนาระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี

            มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ : สถาบันฯ มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ในระยะแรกแล้ว ก้าวต่อไปสถาบันฯจะดำเนินการนำเสนอโครงสร้างแผนระยะยาว ในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่ง ต่อสาธารณชนและรัฐบาล ซึ่งเงินทุนที่จะมาสนับสนุนการดำเนินงานในระยะนี้ส่วนใหญ่จะมาจากรายได้จากการทำโครงการวิจัยและการจัดอบรมสัมมนา โดยบุคลากร ของสถาบันจะเข้าไปมีบทบาทที่จะเสริมสร้างชื่อเสียงของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในฐานะเป็นผู้นำด้านการขนส่ง พัฒนาระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 5 ปี

           ธำรงรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง : ณ เวลานี้สถาบันฯ จะอยู่ในฐานะผู้นำด้านงานวิจัยและงานพัฒนาทางด้านการขนส่งโดยรวม มีผลงานส่วนใหญ่เป็นไปในการให้ความช่วยเหลือ รัฐบาลและเอกชนในเรื่องการขนส่ง และพยายามประยุกต์ใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามแผนระยะยาวที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ภาพที่ 1 เป็นการสรุปขั้นตอนของแผนการพัฒนา รวมถึงดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของสถาบันการขนส่ง โดยแนวทางการดำเนินงานในแต่ละระยะของการพัฒนาจะแสดงอยู่ในตารางที่ 1

  แผนการพัฒนา

  แนวทางการดำเนินงาน และแหล่งเงินทุน
  ตาราง

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

                  - วิจัย ผลิตตำราและหลักสูตรฝึกอบรม
                  - จัดอบรมตามมาตรฐานสากล
                  - จัดสัมมนาทั้งระดับประเทศและนานาชาติในเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วน
                  - ประสานงานกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ในการส่งเสริมการผลิตบัญฑิตระดับปริญญาโท
                  - ให้บริการด้านห้องสมุดวิทยบริการและข้อมูลข่าวสารทางด้านการขนส่ง

  การบริหารงาน

                  สถาบันการขนส่งมีคณะกรรมการอำนวยการสถาบันฯทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการดำเนินงานสถาบันและมีคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันฯ

  แผนภูมิองค์กรสถาบันการขนส่ง

  แผนภูมิ


  ผู้บริหารของสถาบันฯ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์

  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน


  บุคลากรของสถาบันฯ

  เลขานุการสถาบันการขนส่ง
  นางสาวอรุณลักษณ์ ศรีสำราญ

  งานนโยบายและแผน

  นางสาวอรุณลักษณ์   ศรีสำราญ ตำแหน่ง เลขานุการสถาบันการขนส่ง

  โทรศัพท์ : 0-2218-7440 แฟกซ์ : 0-2218-7446

  อีเมล์ : arunlak.s@chula.ac.th


  นางยุพิน บำรุงผล
  งานการเงินและบัญชี

  นางยุพิน   บำรุงผล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 6

  โทรศัพท์ : 0-2218-7444 แฟกซ์ : 0-2218-7446

  อีเมล์ : yupin.b@chula.ac.th


  นางสาวขนิษฐา ศิลาอ่อน
  งานพัสดุ

  นางสาวขนิษฐา   ศิลาอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 6

  โทรศัพท์ : 0-2218-7444 แฟกซ์ : 0-2218-7446

  อีเมล์ : skhanitt@chula.ac.th


  นายสุทธิ มนาปี
  งานบุคคล

  นายสุทธิ   มนาปี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

  โทรศัพท์ : 0-2218-7450 แฟกซ์ : 0-2218-7446

  อีเมล์ : suthi.m@chula.ac.th


  นางสาวมณฑา พุ่มพุทรา
  งานสารบรรณ และจัดอบรม

  นางสาวมณฑา   พุ่มพุทรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P.7

  โทรศัพท์ : 0-2218-7450 แฟกซ์ : 0-2218-7446

  อีเมล์ : mpumputsa@hotmail.com


  นางสาวบุปผา ลัดดาวัลย์
  งานจัดอบรมและประชาสัมพันธ์

  นางสาวบุปผา   ลัดดาวัลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P.7

  โทรศัพท์ : 0-2218-7450 แฟกซ์ : 0-2218-7446

  อีเมล์ : buppha.l@chula.ac.th


  นางสาวพันวา นาคจรูญ
  งานสารสนเทศ

  นางสาวพันวา   นาคจรูญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P.7

  โทรศัพท์ : 0-2218-7445 แฟกซ์ : 0-2218-7446

  อีเมล์ : panwa.n@chula.ac.th


  นางสุมาลี สุขดานนท์
  งานฝ่ายวิจัย

  นางสุมาลี   สุขดานนท์ ตำแหน่ง นักวิจัย 7

  โทรศัพท์ : 0-2218-7448 แฟกซ์ : 0-2218-7446

  อีเมล์ : sumalee.s@chula.ac.th


  นางสุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
  งานฝ่ายวิจัย

  นางสุนันทา   เจริญปัญญายิ่ง ตำแหน่ง นักวิจัย 5

  โทรศัพท์ : 0-2218-7448 แฟกซ์ : 0-2218-7446

  อีเมล์ : psunanta@chula.ac.th


  นางสาววรรณภา วัดบุญเลี้ยง
  งานฝ่ายวิจัย

  นางสาววรรณภา   วัดบุญเลี้ยง ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P.7

  โทรศัพท์ : 0-2218-7449 แฟกซ์ : 0-2218-7446

  อีเมล์ : wannapat@chula.com


  นายหละ เหล็กสงษ์
  พนักงานขับรถ

  นายหละ   เหล็กสงษ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

  โทรศัพท์ : 0-2218-7446  Copyright © 2005 Transportation Institute
  Send mail to tri@chula.ac.th with questions or comments about this web site.