บทสรุปสำหรับผู้บริหารแผนงานวิจัย "การบริหารการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนของไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
โดย รศ. ดร. สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และคณะ
31 ตุลาคม 2559
สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


โครงการย่อย 1 "การศึกษารูปแบบและการจัดการองค์การเพื่อจัดการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดน"
โดย รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และคณะ
31 ตุลาคม 2559
สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


โครงการย่อย 2 "การส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในการค้าและขนส่งสินค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"
โดย รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และคณะ
31 ตุลาคม 2559
สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th