โครงการย่อย 2 "การส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในการค้าและขนส่งสินค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"     การศึกษา “การส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในการค้าและขนส่งสินค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน” เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยการศึกษาครอบคลุมเฉพาะการค้าและการขนส่งผ่านด่านชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าไปยังนครย่างกุ้ง ซึ่งเป็นด่านที่คาดว่าปริมาณการค้าและการขนส่งจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างสูง ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาภายหลังการเปิดประเทศ ใน 2 กลยุทธ์ คือ
     1) กลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการค้าและขนส่งสินค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา ซึ่งการขยายการค้าและการขนส่งชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาอาจเกิดได้ใน 3 แนวทาง คือ การปรับปรุงการอำนวยความสะดวกทางการค้า ความสามารถในการขายสินค้าของไทยข้ามชายแดนเข้าไปในเมียนมา และ ความสามารถในการขยายขอบเขตของการให้บริการ โดยมีเป้าหมายของ กลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ในการสร้างโอกาส กลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพ ทั้งนี้การขับเคลื่อนกลยุทธ์จะต้องอาศัยการนำและการดำเนินงานทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ และในส่วนของภาคเอกชนที่เป็นทั้งตัวผู้ประกอบการเองและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
     2) กลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการขยายการค้าและลงทุนในเมียนมา เป็นมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสและความสามารถในการเข้าไปประกอบธุรกิจและลงทุนในเมียนมา อาจแบ่งแยกตามรูปแบบของการสนับสนุนได้เป็น 6 ด้าน คือ การสนับสนุนด้านข้อมูล การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนด้านการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทย การสนับสนุนด้านการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่น การสนับสนุนด้านการเงิน และการสนับสนุนด้านอื่นๆ ทั้งนี้กลยุทธ์ที่นำเสนอไม่ได้มีเป้าหมายมุ่งเน้นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดยตรงแก่ผู้ประกอบการ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางการสนับสนุนที่จะหนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและลดความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจในเมียนม่าซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่

บรรยากาศการเก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการ


รูปที่ 1 บรรยากาศการสัมภาษณ์ ร้านกมลการไฟฟ้า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


รูปที่ 2 หอการค้าจังหวัดตาก


รูปที่ 3 สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก


รูปที่ 4 บริษัท คูโบต้า แม่สอด จำกัด


รูปที่ 5 คลัง 9 (ท่าเฮียกวง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


รูปที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่สอดกมลการค้า


รูปที่ 7 Myawaddy Economic Zone (By Nyi Naung Oo Co.,Ltd.)


รูปที่ 8 Kyauktan Industrial Zone, Mawlamyine, Mon State


รูปที่ 9 บรรยากาศภายในเขตอุตสาหกรรมเมาะลำไย


รูปที่ 10 Republic of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(.pdf)