โครงการย่อย 1 "การศึกษารูปแบบและการจัดการองค์การเพื่อจัดการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดน"     โครงการศึกษารูปแบบและการจัดการองค์การเพื่อจัดการการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบต่างๆ ชองการจัดตั้งองค์การเพื่อ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งของนานาประเทศ และโอกาสและอุปสรรคของไทยในการ จัดตั้งองค์การและรูปแบบองค์การที่เหมาะสมที่ได้รับการยอมรับของภาคส่วนในไทยและต่างประเทศ และ จัดทำแผนการจัดตั้งและการดำเนินงานขององค์การที่เหมาะสมเพื่อเป็นหน่วยงานบูรณาการการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ต้องทำงานเป็นหุ้นส่วนเชิงพันธมิตร กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน คณะกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นอย่างถาวรและมีบุคลากรประจำที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบการค้าและการขนส่ง สามารถชี้นำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับผิดชอบประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(.pdf)