แผนงานวิจัย "การบริหารการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนของไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"     แผนงานเรื่อง “การบริหารการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งข้ามแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างองค์ความรู้และจัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งข้ามแดนและในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์รูปแบบองค์กรและการจัดการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนของไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการศึกษาแนวทางยกระดับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งเน้นไปที่จุดผ่านแดนแม่สอด

     ผลการศึกษานำมาซึ่งข้อเสนอแนะและแผนแม่บทในปรับปรุงระบบบริหารจัดการการขนส่งข้ามแดน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้กับการค้าและการขนส่งผ่านชายแดนทางบกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศการเก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการ


รูปที่ 1 ดูงานที่ Malaysian Institute Of Transport (MITRANS)


รูปที่ 2 ดูงานที่ Seagull Logistics SDN BHD, Malaysia


รูปที่ 3 ดูงานที่ LIMA BINTANG LOGISTICS SDN BHD, Malaysia


รูปที่ 4 บริเวณด่านสุลต่านอิสคานดาร์


รูปที่ 5 ดูงานที่ Universiti Teknologi Malaysia


รูปที่ 6 ดูงานที่ Agility Global IntegratedLogistics


รูปที่ 7 ดูงานที่ The Logistics Institute – Asia Pacific (LIAP-NUS)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(.pdf)