ท่าเรือไฮฟอง(HaiPhong Port)

จัดทำข้อมูลโดย : สุมาลี สุขดานนท์
ปีที่จัดทำ : ตุลาคม 2554

        ท่าเรือไฮฟองเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเวียดนาม

สภาพทั่วไปท่าเรือไฮฟอง
ที่มา: HaiPhong Port. Photo Gallery-Chua Ve Terminal
[Online]. Available from:http://www.Haiphongport.
com.vn/GeneralInfo/Position.aspx?

[11 September, 2011].
รองจากท่าเรือไซ่ง่อน ท่าเรือไฮฟองเป็นท่าเรือหลักและประตูการค้าของ 17 จังหวัดในภาคเหนือ1 ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรืออย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมาของท่าเรือ

        ปัจจุบันท่าเรือไฮฟองมีอายุ 137 ปีท่าเรือก่อสร้างโดยฝรั่งเศส ในปี 1874ซึ่งขณะนั้นเวียดนามยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือและศูนย์กลางในการค้าของฝรั่งเศสในคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ฝรั่งเศสได้พัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ต่อเรือ ซีเมนต์ แก้ว สิ่งทอ เป็นต้น โดยใช้ท่าเรือเพื่อเป็นประตูในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ท่าเรือแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของฝรั่งเศสยาวนาน 80 ปี จนกระทั่งฝรั่งเศสถอนทหารออกจากเมืองไฮฟองในปี 19542 โดยเวียดนามเหนือในขณะนั้นเป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือไฮฟองแทน การพัฒนาท่าเรือในช่วงนี้ได้รับความช่วยเหลือจีนและสหภาพโซเวียต รวมถึงการปรับปรุงอู่ต่อเรือและซ่อมเรือบริเวณท่าเรือให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

         ในช่วงสงครามเวียดนาม (ค.ศ.1957-1975)ท่าเรือไฮฟองถูกโจมตีจากสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง โดยเฉพาะการโจมตีจากเรือรบในเดือนพฤษภาคม 1972

เรือรบสหรัฐอเมริกาที่โจมตีท่าเรือไฮฟอง
ในช่วงสงครามเวียดนาม

ที่มา: Wikipedia. USS Washtenaw County (LST-1166)
[Online]. Available from:http://en.wikipedia.org/wiki/
USS_Washtenaw_ County_LST-116629

[5 September, 2011].
สร้างความเสียหายแก่ท่าเรือไฮฟอง อุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงและประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนอกจากนี้การซ่อมแซมท่าเรือทำได้ช้า เนื่องจากอยู่ในภาวะสงคราม3 จนกระทั่งสงครามเวียดนามยุติลงในปี 1975 รัฐบาลเวียดนามได้เริ่มซ่อมแซมและก่อสร้างท่าเรือไฮฟองใหม่ พร้อม ๆ กับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตท่าเรือและบริเวณใกล้เคียง การพัฒนาท่าเรือไฮฟองดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายให้ท่าเรือไฮฟองเป็นท่าเรือที่สินค้าเปลี่ยนถ่ายเรือและประตูการค้าของภูมิภาค4

ทำเลที่ตั้งของท่าเรือ

         ท่าเรือไฮฟองเป็นท่าเรือแม่น้ำ Cua Cam ซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ Song Thai Binh5 ในเมืองไฮฟอง ทางทิศเหนือของเวียดนาม ท่าเรือไฮฟองประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 3 ท่า โดยแต่ละท่ามีที่ตั้งดังนี้6
        - Hoang Dieuตั้งอยู่ที่ ละติจูด 20 ํ 52' เหนือ ลองกิจูด 106 ํ 41' ตะวันออก
        - Chua Veตั้งอยู่ที่ ละติจูด 20 ํ 52' เหนือ ลองกิจูด 106 ํ 43' ตะวันออก
        - Dinh Vu ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 20 ํ 50' 25.7'' เหนือ ลองกิจูด 106 ํ 46'' 16.8'' ตะวันออก


ร่องน้ำท่าเรือไฮฟอง
ที่มา: HaiPhong Port. Facilities-Access Channel[Online]. Available from:http://www.Haiphongport.com.vn/GeneralInfo/Chanenl.aspx? [31 August, 2011].


ร่องน้ำ

        ร่องน้ำท่าเรือไฮฟองมีความยาวรวม 42.8 กิโลเมตร ประกอบด้วยร่องน้ำจำนวน 4 ร่องดังนี้

รายละเอียดร่องน้ำของท่าเรือไฮฟอง

ที่มา: HaiPhong Port. Facilities-Access Channel[Online].
Available from:http://www.Haiphongport.com.vn/GeneralInfo/Chanenl.aspx? [31 August, 2011].


การบริหารและประกอบการท่าเรือ

        ท่าเรือไฮฟองบริหารและประกอบการโดยสายเดินเรือแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National Shipping Lines)ซึ่งก่อตั้งในเดือนเมษายนปี 1995 และเริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 1996 สายเรือแห่งชาติเวียดนามประกอบด้วยสายเรือสมาชิก ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐ 22 บริษัท บริษัทประเภท Joint-Stock 2 บริษัท และบริษัทประเภท Joint Venture 9 บริษัท สายเรือแห่งชาติเวียดนามจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการและปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางเรือตลอดแนวชายฝั่งของเวียดนาม7

สิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือ

        - ท่าเทียบเรือ
        ท่าเรือไฮฟองประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 3 ท่า คือ ท่าเทียบเรือ Hoang Dieuท่าเทียบเรือ Chua Veและท่าเทียบเรือ Tan Cang

ท่าเทียบเรือในท่าเรือไฮฟอง

ที่มา: HaiPhong Port. Facilities-Accommodation Capacity.[Online].
Available from:http://www.haiphongport.com.vn/GeneralInfo/Ability.aspx [8 September, 2011].


        ท่าเทียบเรือ Hoang Dieu

        ท่าเทียบเรือ Hoang Dieuหรือ ท่าเทียบเรือกลาง มีความยาวหน้าท่ารวม 1,717 เมตร ความลึกหน้าท่าเฉลี่ย 8.4 เมตร สามารถรับสินค้าได้ 6,000,000 ตันต่อปี มีท่าเทียบเรือย่อย 11 ท่า ท่าเทียบเรือหมายเลข 1-3 เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า ส่วนท่าเทียบเรือหมายเลข 4-11 เป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปสินค้าผ่านท่า เช่น เหล็ก สินค้าเทกอง เครื่องจักร เป็นต้น8


แผนผังท่าเทียบเรือ Hoang Dieu
ที่มา: HaiPhong Port. Facilities-Port Map[Online]. Available from:http://www.Haiphongport.com.vn/GeneralInfo/Position.aspx? [31 August, 2011].


        ท่าเทียบเรือ Chua Ve

        ท่าเทียบเรือ Chua Veมีท่าเทียบเรือย่อย 5 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 848 เมตร สามารถรับตู้สินค้าปีละ 550,000 TEUs9 ความลึกหน้าท่าเฉลี่ย 8.5 เมตร สินค้าผ่านท่า ได้แก่ สินค้าทั่วไปและตู้สินค้า10


แผนผังท่าเทียบเรือ Chua Ve
ที่มา: HaiPhong Port. Facilities-Port Map[Online]. Available from:http://www.Haiphongport.com.vn/GeneralInfo/Position.aspx? [31 August, 2011].


        ท่าเทียบเรือ Tan Cang

         ท่าเทียบเรือ Tan Cangมีท่าเทียบเรือย่อย 5 ท่า ความยาวหน้าทารวม 1,002 เมตร11 ความลึกหน้าท่าเฉลี่ย 8.5 เมตร12 สินค้าผ่านท่า ได้แก่ สินค้าทั่วไปและสินค้าตู้


แผนผังท่าเทียบเรือ Tan Cang
ที่มา: HaiPhong Port. Facilities-Port Map[Online]. Available from:http://www.Haiphongport.com.vn/GeneralInfo/Position.aspx? [31 August, 2011].


- จุดบรรทุกขนถ่ายสินค้ากลางน้ำ

        เนื่องจากท่าเรือไฮฟองอยู่ในปากแม่น้ำหลายสาย ได้แก่แม่น้ำ Halong Bay แม่น้ำBachdangแม่น้ำLanha และแม่น้ำ Ben Got ซึ่งสามารถขนถ่ายสินค้ากลางน้ำได้ ท่าเรือจึงกำหนดพื้นที่ให้เรือสามารถขนถ่ายสินค้ากลางน้ำทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าตู้ ประกอบด้วยที่จอดทอดสมอ (Anchorage) และทุ่นผูกเรือ (Mooring Buoys) ดังนี้

        1) ที่จอดทอดสมอ Halong Bay ตั้งอยู่ที่ ปากแม่น้ำ Halong Bayประกอบด้วยที่จอดทอดสมอ 7 แห่ง13 มีความลึกเฉลี่ย 14 เมตร14
        2) หลักผูกเรือกลางน้ำ Bach Dang ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำBachdangมีหลักผูกเรือ 3 หลัก15 มีความลึกเฉลี่ย 7.5 เมตร16
        3) หลักผูกเรือกลางน้ำแม่น้ำ Lan Ha ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำLanhaมีหลักผูกเรือ 3 หลัก17 มีความลึกเฉลี่ย 14 เมตร
        4) ที่จอดทอดสมอ Ben Got ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำ Ben Got มีที่จอดทอดสมอสำหรับขนถ่ายสินค้า 2 แห่ง18

- พื้นที่เก็บรักษาสินค้า

         ท่าเรือไฮฟองมีสถานีบรรจุตู้สินค้านอกท่า (Container Freight Station) 2 แห่ง พื้นที่รวม 6,498 ตารางเมตร คลังสินค้าทั่วไป 10 หลัง พื้นที่ 30,052 ตารางเมตร ลานวางตู้สินค้า 3 แห่ง พื้นที่ 343,565 ตารางเมตร และลานสินค้ากลางแจ้ง 20 แห่ง พื้นที่ 141,455 ตารางเมตร19

แผนพัฒนาท่าเรือในอนาคต

        แผนพัฒนาท่าเรือแห่งชาติของเวียดนามฉบับแรกได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเมื่อปี 1999 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาท่าเรือทันสมัย และการขุดลอกร่องน้ำเพื่อเพิ่มวิสัยสามารถในการรับเรือให้มากขึ้น โดยมีแผนงานถึงปี 202020 โดยได้มีการทบทวนปรับปรุงแผนเป็นระยะ ๆ โดยได้ทำการทบทวนไปแล้ว 2 ครั้ง คือ

        ครั้งที่ 1 ในปี 2004 รัฐบาลเวียดนามได้ทบทวนแผนพัฒนาท่าเรือและประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม โดยเนื้อหาสาระให้พัฒนาท่าเรือทางชายฝั่งภาคเหนือของประเทศภายในปี 2010 และพัฒนาท่าเรือทั่วประเทศภายในปี 2020 การพัฒนาท่าเรือตามแผนงานตั้งแต่ปี 1999-2008 มีท่าเทียบเรือที่ได้รับการพัฒนารวม 49 ท่า และมีร่องน้ำที่ได้รับการขุดลอกรวม 47 ร่อง และมีอัตราการเจริญเติบโตของสินค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี21 สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือในภาคเหนือมุ่งเน้นที่การพัฒนาท่าเทียบเรือในท่าเรือไฮฟอง 2 ท่า ได้แก่ ท่าเรือ Dinh Vu และท่าเรือLanchHuyen22

        ครั้งที่ 2 ในปี 2009 กระทรวงการขนส่งของเวียดนามได้ทบทวนและประกาศแผนการพัฒนาท่าเรือแห่งชาติของเวียดนาม ซึ่งขยายระยะเวลาของแผนจนถึงปี 2030 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาท่าเรือไฮฟองให้เป็นท่าเรือที่สินค้าเปลี่ยนถ่ายเรือและประตูของภูมิภาค23 โดยมีรายละเอียดดังนี้


แผนผังพื้นที่พัฒนาในท่าเรือไฮฟองตามแผนพัฒนาท่าเรือแห่งชาติ
ที่มา: Consultant Cooperation . Summary ofMaster Plan for Vietnam seaport system development till 2020,Orientation to 2030 [Online]. Available from: http://www.portcoast.com.vn/Download/dtnc/dtnc16.pdf [9 September, 2011]


        - การพัฒนาท่าเทียบเรือ Dinh Vu เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมDinh Vu ที่อยู่หลังท่าเรือ24 ภายใต้โครงการ Dinh Vu General Port Projectโดยจะก่อสร้างท่าเทียบเรือ 4 ท่า ประกอบด้วยท่าเทียบเรือตู้สินค้า 2 ท่า และท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป 2 ท่า ความยาวรวม 785 เมตร หน้าท่าลึก 10 เมตร วิสัยสามารถในการรับเรือ 20,000 dwt25


แบบจำลองท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรม Dinh Vu
ที่มา: Dinh Vu Port. Introduction[Online]. Available from:http://www.dinhvuport.com.vn/vi/gioi-thieu/[9 September, 2011].


        - การพัฒนาการขนส่งด้วยเรือลำเลียงบริเวณปากแม่น้ำ LachHuyenภายใต้โครงการ Ben Got-LachHuyenLighterageประกอบด้วยก่อสร้างทุ่นผูกเรือกลางน้ำ (mooring dolphin) 5 ทุ่นน้ำลึก 8-10 เมตร วิสัยสามารถ 50,000 dwt261 HaiPhong Port.Introduction-History[Online].Available from:http://www.haiphongport.com.vn/ GeneralInfo/History.aspx [31 August, 2011].

2Encyclopedia.com. Haiphong[Online].Available from:http://www.encyclopedia/topic/Haiphong.aspx [9 September, 2011].

3Ibid.

4Inchcape Shipping Services.Summary ofMaster Plan for Vietnam seaport system development till 2020,Orientation to 2030[Online].Available from:http://www.iss-shipping.com/Attachments/VIETNAM %20SEAPORT%20SYS%20DEV%20TIL%202020%20_2_.pdf [5 September, 2011].

5Gulf Agency Company. Haiphong Port.Fairplay Port Guide 1999-2000, Volume 4 Port Information, United Kingdom, p.4834.

6HaiPhong Port.Introduction-Position[Online].Available from:http://www.Haiphongport.com.vn/GeneralInfo/Position.aspx? [31 August, 2011].

7Vietnam National Shipping Lines.Brief History[Online].Available from:http://www.vinalines.com.vn/?page=about&show=1&act=0 [12 September, 2011].

8Nam Long Shipping and Chartering Co.,Ltd. HaiPhong Office.[Online].Available from: http://www.namlongship.com/english/haiphong.htm [8 September, 2011].

9HaiPhong Port.Facilities-Accommodation Capacity.[Online].Available from:http://www.haiphongport.com.vn/GeneralInfo/Ability.aspx [8 September, 2011].

10HaiPhong Port.Facilities-Berth[Online].Available from:http://www.haiphongport.com.vn/GeneralInfo/Berth.aspx [31 August, 2011].

11HaiPhong Port.Facilities-Accommodation Capacity.[Online].

12HaiPhong Port.Facilities-Berth[Online].

13HaiPhong Port.Facilities-Accommodation Capacity.[Online].

14HaiPhong Port.Facilities-Berth[Online].

15HaiPhong Port.Facilities-Accommodation Capacity.[Online].

16HaiPhong Port.Facilities-Berth[Online].

17HaiPhong Port.Facilities-Accommodation Capacity.[Online].

18Ibid.

19HaiPhong Port.Facilities-Storage[Online].Available from:http://www.haiphongport.com.vn/GeneralInfo/Storage.aspx [31 August, 2011].

20Portcoast Consultant Cooperation.Summary of Master Plan for Vietnam seaport system development till 2020,Orientation to 2030 [Online]. Available from: http://www.portcoast.com.vn/Download/dtnc/dtnc16.pdf [9 September, 2011]

21Portcoast Consultant Cooperation.Summary of Master Plan for Vietnam Seaport System Development till 2020,Orientation to 2030 [Online].

22Dinh Vu Industrial Zone.Master Plan-Port Area-Future LachHuyen Port[Online].Available from:http://www.dinhvu.com/plan_detail.asp?StoryID=95 [31 August, 2011].

23Inchcape Shipping Services.Summary ofMaster Plan for Vietnam seaport system development till 2020,Orientation to 2030[Online].Available from:http://www.iss-shipping.com/Attachments/VIETNAM% 20SEAPORT%20SYS%20DEV%20TIL%202020%20_2_pdf [5 September, 2011].

24Dinh Vu Port.Introduction[Online].Available from:http://www.dinhvuport.com.vn/vi/gioi-thieu/ [9 September, 2011].

25HaiPhong Port.Introduction-Investment and Development[Online]. Available from: [31 August, 2011].

26Ibid.
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
สงวนลิขสิทธิ์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 6 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 Email : tri@chula.ac.th