ท่าเรือดานัง(Da Nang Port)

จัดทำข้อมูลโดย : สุมาลี สุขดานนท์
ปีที่จัดทำ : พฤษภาคม 2555

        ท่าเรือดานังเป็นท่าเรือหลักเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามท่าเรือแห่งนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูการค้าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นทางออกสู่ทะเลจีนใต้ของเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor : EWEC)1

ความเป็นมาของท่าเรือ

        ท่าเรือดานังเป็นท่าเรือเก่าแก่ของเวียดนามและเป็นศูนย์กลางการค้าระว่างประเทศมาช้านาน ในปี 1787 ฝรั่งเศส เริ่มเข้ามายังท่าเรือแห่งนี้เป็นครั้งแรก ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19จักรพรรดิมิงมัง (Emperor Minh Mang)แห่งราชวงศ์เหงียน(NguyenDynasty) ได้ออกกฎให้เรือต่างชาติสามารถค้าขายได้เฉพาะในบริเวณแม่น้ำหาน (Han River) เมืองดานังเท่านั้น ส่งผลให้ท่าเรือดานังกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของชาติตะวันตก2

ที่ตั้งท่าเรือดานัง

ที่มา: Da Nang Port Cooperation.Introduction/Geographic
Position
[Online]. Available from:http://www.danangportvn.
com/Default.aspx?PageId=64
[25 April, 2012].


        ใน ค.ศ.1858 พระเจ้านโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศสส่งกองทัพมายังท่าเรือดานัง ทำให้เวียดนามกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสในเวลาต่อมา ฝรั่งเศสได้พัฒนาและใช้ประโยชน์ท่าเรือดานังอย่างเต็มที่ จนกระทั่งในช่วงสงครามเวียดนามท่าเรือดานังถูกใช้เป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกา3 และหลังจากสงครามเวียดนามยุติลงใน ค.ศ.1955 ท่าเรือดานังจึงเป็นท่าเรือของรัฐบาลเวียดนามจนถึงปัจจุบัน

ทำเลที่ตั้งของท่าเรือ

        ท่าเรือดานังตั้งอยู่บนแม่น้ำหานในเมืองดานัง ตอนกลางของเวียดนาม ตั้งอยู่ที่ ละกิจูด16 ํ 07'02'' เหนือ ลองกิจูด 108 ํ12'08' ตะวันออก4

การบริหารท่าเรือและประกอบการท่าเรือ

         ท่าเรือดานังอยู่ภายใต้การดูแลของสายเดินเรือแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National Shipping Lines)5 โดยมีบริษัท Da Nang port Holding เป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเรือ6

สิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือ

        - ร่องน้ำ

         ร่องน้ำของท่าเรือดานัง ประกอบด้วย ร่องน้ำท่าเทียบเรือ Tien Sa มีความยาว 8 ไมล์ทะเล ร่องน้ำลึก 10-17 เมตร ขีดความสามารถในการรับสินค้า 4-5 ล้านเมตริกตันต่อปี โดยสามารถรับเรือขนส่งตู้สินค้าขนาด 2,000 TEUs และเรือโดยสารขนาด 75,000 grt ส่วนร่องน้ำท่าเทียบเรือ Song Han มีความยาว 12 ไมล์ทะเล ร่องน้ำลึก 6-7 เมตร ขีดความสามารถในการรับสินค้า 1 ล้านเมตริกตันต่อปี โดยสามารถรับเรือขนาด 5,000 dwt7

        -ท่าเทียบเรือ

        ท่าเรือดานังประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 2 ท่า คือ ท่าเทียบเรือTien Sa และท่าเทียบเรือ Song Hanโดยมีรายละเอียดดังนี้

ท่าเทียบเรือในท่าเรือดานัง

ที่มา: Vietnam Seaports Association. Members-Central area-DA NANG PORT[Online].
Available from:http://www.vpa.org.vn/english/members/Central/danang.htm [26 April, 2012].

        1) ท่าเทียบเรือTien Sa
        ท่าเทียบเรือ Tien Saมีท่าเทียบเรือย่อย 5 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม965เมตร ความลึกหน้าท่าเฉลี่ย 12 เมตร สามารถรับเรือขนาด 45,000dwt8 สินค้าผ่านท่า ได้แก่ ตู้สินค้า รถยนต์ ผู้โดยสาร9


สภาพทั่วไปท่าเทียบเรือTien Sa
ที่มา: Da Nang Port Cooperation.Operation Facility-Berth[Online].
Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=126 [25 April, 2012]แผนผังท่าเทียบเรือ Tien Sa
ที่มา: Da Nang Port Cooperation.Introduction Channel-Berth[Online].
Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=126 [26 April, 2012].


        2) ท่าเทียบเรือ Song Han
        ท่าเทียบเรือ Song Hanเป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ประกอบด้วยท่าเทียบเรือย่อย5 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 565เมตรความลึกหน้าท่าเฉลี่ย 7 เมตร10


สภาพทั่วไปท่าเทียบเรือSong Han
ที่มา: Da Nang Port Cooperation.Operation Facility-Berth[Online].
Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=126 [25 April, 2012].แผนผังท่าเทียบเรือ Song Han
ที่มา: Da Nang Port Cooperation.Introduction Channel-Berth[Online].
Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=126 [26 April, 2012].

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

        ท่าเรือดานังมีคลังสินค้าพื้นที่รวม 59,373 ตารางเมตร ประกอบด้วย คลังสินค้าของท่าเทียบเรือ Tien Sa43,710 ตารางเมตร และคลังสินค้าท่าเทียบเรือ Song Han 3,438 ตารางเมตรนอกจากนี้ท่าเรือมีลานวางสินค้าพื้นที่รวม 173,610 ตารางเมตร ประกอบด้วย คลังสินค้าของท่าเทียบเรือ Tien Sa122,849 ตารางเมตร และคลังสินค้าท่าเทียบเรือ Song Han15,473 ตารางเมตร ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ของคลังเก็บสินค้าและลานวางสินค้าของบริษัท ThoQuang11

แผนพัฒนาท่าเรือในอนาคต

        ท่าเรือดานังได้กำหนดแผนพัฒนา 5 ปี (ค.ศ.2011-2015) เพื่อขยายและปรับปรุงท่าเทียบเรือตู้สินค้าและท่าเทียบเรือโดยสาร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับเรือที่มีขนาดระวางบรรทุกได้มากขึ้น สาระสำคัญของแผนการพัฒนาดังนี้12

        - ท่าเทียบเรือ Tien Sa ดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าเทียบเรือในระยะที่ 2โดยสร้างท่าเทียบเรือใหม่ หน้าท่ายาว 500 เมตร และความลึกหน้าท่า 13-14 เมตร สามารถรับเรือขนาด 50,000 dwtและตู้สินค้าขนาดบรรทุก 3,000 TEUs นอกจากนี้เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าและลานวางสินค้า 100,000 ตารางเมตร และเพิ่มอุปกรณ์เพื่อรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มากขึ้น

        - ก่อสร้างท่าเทียบเรือ Son Traหน้าท่ายาว 400 เมตร และความลึกหน้าท่า 9 เมตร สามารถขนถ่ายสินค้า 1.5 ล้านตันต่อปี

        - เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าและลานวางสินค้า เพื่อเก็บสินค้าผ่านแดนที่มาจากเมืองชายแดนในภาคกลาง คือ เมืองลาวบาวในจังหวัดกว๋างตริ และนิคมอุตสาหกรรม Dung Quat

แผนผังการพัฒนาท่าเทียบเรือ Tien Sa ระยะที่ 2

ที่มา: Da Nang Port Cooperation.Introduction-Development Plan[Online].
Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=69 [26 April, 2012].

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อิทธิพล ปานงามและคณะ. การศึกษาปัจจัยเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือในภูมิภาคอินโดจีน. กรุงเทพมหานคร :
        สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.1ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย.เจาะแผนพัฒนาท่าเรือดานังของเวียดนาม…เชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก[สายตรง]. แหล่งที่มา :http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/38374.pdf[23เมษายน 2555].

2World Port Source.Da Nang Port[Online].Available from:http://www.worldportsource.com/ports/VNM_Da_Nang_Port_1457.php [25 April, 2012].

Wikipedia.Da Nang Port[Online]. Available from:http://en.wikipedia.org/wiki/Da_Nang_Port[25 April, 2012].

3World Port Source.Da Nang Port[Online].

4Da Nang Port Cooperation.Introduction-Geographic position[Online].Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=64[25 April, 2012].

5Vietnam Seaports Association.Members-Central area/Da Nang Port[Online]. Available from:http://www.vpa.org.vn/english/members/Central/danang.htm [25 April, 2012].

6 Da Nang Port Cooperation.Organization Structure/Leader[Online].Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=200 [25 April, 2012].

7Da Nang Port Cooperation.Introduction-Channel[Online].Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=66 [26 April, 2012].

8Vietnam Seaports Association.Members-Central area-DA NANG PORT[Online]. Available from:http://www.vpa.org.vn/english/members/Central/danang.htm [25 April, 2012].

9Da Nang Port Cooperation.Operation Facility-Berth[Online].Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=126 [25 April, 2012].

10 Da Nang Port Cooperation.Operation Facility-Berth[Online].Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=126 [25 April, 2012].

11Da Nang Port Cooperation.Operation Facility-Yard and Warehouse[Online].Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=127 [26 April, 2012].

12Da Nang Port Cooperation.Introduction/Development Plan[Online].Available from:http://www.danangportvn.com/Default.aspx?PageId=69 [26 April, 2012].

ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
สงวนลิขสิทธิ์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 6 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 Email : tri@chula.ac.th