ชื่อโครงการ :ท่าเรือและการใช้ท่าเรือของประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย :
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัตรา โล่ห์วัชระกุลหัวหน้าโครงการ
                รองศาสตราจารย์ จินตนา บุญบงการผู้ร่วมวิจัย
                รองศาสตราจารย์ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ผู้ร่วมวิจัย
                รองศาสตราจารย์ วันเพ็ญ กฤตผลผู้ร่วมวิจัย

เดือนปีที่เสร็จสิ้นโครงการ :มีนาคม 2532

บทคัดย่อ

        การวิจัย เรื่อง "ท่าเรือและการใช้ท่าเรือของประเทศไทย" เป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาถึงสถานภาพของท่าเรือกรุงเทพในปัจจุบัน การวัดประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพจากข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้โดยใช้ indicator ต่าง ๆ ปัญหาในการใช้ท่าเรือที่มองจากทางด้านผู้ใช้บริการท่าเรือ อันประกอบด้วย บริษัทเรือ และตัวแทนเจ้าของเรือ ตัวแทนรับจัดการขนส่ง และปัญหาการใช้ท่าเรือที่มองมาจากผู้ให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่ของการท่าเรือ เมื่อได้ทำการประเมินปัญหาจากการใช้ท่าเรือจากทุกฝ่ายแล้วยังได้ทำการศึกษาถึงวิธีแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว อันจะเป็นแนวทางที่จะไปปฏิบัติ และทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ให้บรรเทาเบาบางลง และนำไปสู่การพัฒนาท่าเรือในอนาคต

อ่านงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ห้องสมุดสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 6 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 Email : tri@chula.ac.th