หลักสูตรอบรม Logistics : Strategy & Management

หัวข้อหลักในการอบรม
1. Introduction to Logistics & Supply Chain Management (SCM)
2. Inventory Management
3. Warehouse Management
4. Information Technology for Logistics Management
5. Order Management
6. Modern Purchasing Management
7. Water Transport Management
8. Air & Land Transport Management
9. Logistics & Supply Chain Strategies
10. Implementation of Logistics & Supply Chain Management

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ


รับผู้เข้าอบรมทั้งหมด 40 คน

อบรมช่วงเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ระยะเวลา 5 วัน รวม 30 ชม.

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน

* ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือมีหนังสือสำคัญในกรณีที่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุปผา ลัดดาวัลย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-7444

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรมที่นี่ รูปแบบ pdf | รูปแบบ doc

แผนการจัดอบรมปี พ.ศ.2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 10-11, 17-18 และ 24 มีนาคม ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม ห้องสุโขทัย (ชั้น1)
ครั้งที่ 3 วันที่ 19-20,26-27 พฤษภาคม และ 2 มิถุนายน ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 4 วันที่ 18-19,25-26 สิงหาคม และ 1 กันยายน
ครั้งที่ 5 วันที่ 10-11,17-18 และ 24 พฤศจิกายน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วิทยากรที่สอนประจำเนื้อหา ประกอบด้วย
วิทยากรหัวข้อที่สอน
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อดีตผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง)
- Introduction to Logistics & Supply Chain Management
- Implementation of Logistics & Supply Chain Management
คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข
Managing Director, LOGISTICS ONE CO.,LTD.
- Air & Land Transport Management
คุณลักษณิน กัมพลพันธ์
Asst. Manager, Planning & Marketing, Strategic Marketing Division- SCG TRADING CO.,LTD.
- Water Transport Management
คุณกันติชา บุญพิไล
กรรมการผู้จัดการ Asia Corporate Alliance Co., Ltd และที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Managing Order and Replenishment
คุณโภคทรัพย์ พุ่มพวง
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
- Inventory Management
ดร.พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
ผู้อำนวยการหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Information Technology for Logistics Management
คุณเกียรติพงษ์ สันตะบุตร
อุปนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)
- Warehouse Management
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- Modern Purchasing Management
คุณเลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์
VP of Global Supply Chain Management- MINOR GROUP
- Logistics & Supply Chain Strategies


ภาพบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมาสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th