: : : ห้องสมุด : : :

          สถาบันการขนส่ง มีหนังสือและงานวิจัยเฉพาะทางด้านการขนส่งไว้คอยบริการแก่นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป อยู่ที่ห้องสมุดของสถาบันฯ ปัจจุบันมีหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 2,072 เล่ม งานวิจัยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจำนวน 306 เล่ม นอกจากนี้ยังมีสถิติ คู่มือ และวารสารที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ไว้คอยให้บริการด้วย

          ห้องสมุดเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2218-7445


ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1. ห้องสมุดเปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. (หยุดพักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.) ปิดบริการวันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ห้องสมุดเปิดบริการให้กับนิสิต อาจารย์ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอก
3. นิสิต อาจารย์ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ได้ข้ามคืน ส่วนบุคคลภายนอกอนุญาตให้ยืมเพื่อถ่ายเอกสารและจะต้องนำกลับมาคืนที่ห้องสมุดภายในวันเดียวกัน
4. หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ วารสาร โสตทัศนอุปกรณ์ และงานวิจัยของสถาบันฯ ไม่อนุญาตให้ยืมข้ามคืน

ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทผู้ใช้บริการจำนวนหนังสือ(เล่ม)ระยะเวลา(สัปดาห์)อัตราค่าปรับ(บาท)
นิสิต323 บาท/เล่ม/วัน
บุคลากรของจุฬาฯ(ข้าราชการ/พนักงานฯ)333 บาท/เล่ม/วัน
อาจารย์533 บาท/เล่ม/วัน
หมายเหตุ : หนังสือจอง (Reserve) ยืมได้เล่มละ 3 วัน หากเกินกำหนดจะเสียค่าปรับวันละ 10 บาท/เล่ม/วัน


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2558 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th