: : : ข่าวทั่วไป : : :: : : ข่าวศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ : : :
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2561
ภาพงานพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เนื่องในมงคลวาระแห่งการเถลิงศกปีใหม่ พุทธศักราช 2561
เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสถาบันการขนส่ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
งานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ "TIR AWARENESS WORKSHOP"
การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพงานอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายหัวข้อ ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของชาติ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภาพวันปิดคอร์สโครงการอบรมหลักสูตร Port Planing & Design
ภาพงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีของสถาบันฯ
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญให้ไปถ่ายทำรายการวิทยุ "พูดจาภาษาช่าง" เรื่อง"แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม"
พิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบ 1 ปีนับแต่สวรรคต
ผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าหารือกับผู้บริหารและนักวิจัยสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการสัญจรยั่งยืน (Smart Mobility Institution)
เจาะลึกโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจCLMV
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
นักวิจัยของสถาบันฯร่วมบรรยายในหัวข้อ Port Terminal Design ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบท่าเรือ
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตร "การวางแผนและออกแบบท่าเรือ" (Port Planing and Design) ให้กับ บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
การประชุม The 12th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS 2017)
สนข.เร่งศึกษาระบบจอดแล้วจรกทม.-ปริมณฑลจูงใจใช้ขนส่งสาธารณะ
คณะผู้วิจัยจาก JICA ขอข้อมูลด้านการค้าการขนส่งชายแดนไทย – พม่า เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนพัฒนาเขตตะนาวศรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ผู้จัดการสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของประเทศไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก
สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "on Japan-Thailand-ASEAN: SDGs Partnership"
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมงานที่ Xi'an International Trade & Logistics Park
ภาพงานอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง เข้าเยี่ยมชมการจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และศูนย์สาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้จัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง 4.0
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา "ก้าวข้ามพรมแดน มุ่งสู่ผู้นำอาเซียน" Paradigm Shift to Seamless ASEAN Connectivity
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับกรมทางหลวง
ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ได้รับเชิญจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) เพื่อนำเสนอเรื่อง "Transportation Institute of Chulalongkorn University and Case Study of Logistics Education in Thailand"
ผู้อำนวยการ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Airport Planning and Design
รศ.ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ให้สัมภาษณ์ประเด็นความจำเป็นของระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง และการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐเพื่อจัดจ้างรัฐวิสาหกิจจากจีน
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ขอต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากปรเทศฝรั่งเศส
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างสังคมไทย” เรื่อง “ผลกระทบของ AEC ต่อชุมชน และความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี”
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬฯ ได้เผยแพร่ความรู้ในรายการวิทยุจุฬาฯ FM101.5 Mhz ประเด็นเรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์) เพื่อรองรับความต้องการนักลงทุนไทย"
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
จ้างจุฬาฯศึกษา จอดแล้วจร
สถาบันการขนส่ง ฯ และ TPQI แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
การประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
งานทำบุญครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และประสานการวิจัยด้านขนส่ง จาก Assoc. Prof. Dr. Hwasoo Yeo และกลุ่มวิจัย Transmatics ณ. Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์นักข่าวจาก Thai PBS
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาโครงการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก
การประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งสินค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธ์รัฐมาเลเซีย
พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ กับบริษัท Team Consulting Engineering and Management Co.Ltd.
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ได้รับเชิญจากช่อง ThaiPBS ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นในรายการรู้เท่ารู้ทัน หัวข้อ"ซ้อนท้ายไม่สวมหมวก ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก"
กิจกรรมสืบเนื่องบันทึกความตกลง MOU กับประเทศฟินแลนด์ ปี 2558
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของกรมทางหลวงกับความท้าทายสู่ Highway 4.0"
การประชุมโครงการวิจัยท้าทายไทย : การแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัยจาก The Institute for Global Environmental Strategies เข้าเยี่ยมสถาบันการขนส่ง
การประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งสินค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยและเนการาบรูไนดารุสซาลาม ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง เป็นตัวแทนสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ มอบเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฏร์ธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และการเชื่อมต่อระบบรางให้กับนักธุรกิจและชุมชนชาวเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานจัดสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2560
ภาพงานพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7เนื่องในมงคลวาระแห่งการเถลิงศกปีใหม่ พุทธศักราช 2560

ข่าวปี 2559
ข่าวปี 2558
ข่าวปี 2557
ข่าวปี 2556
ข่าวปี 2555
ข่าวปี 2554
ข่าวปี 2553


ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมงาน The International Project Week 2015 ณ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์

Thaimaan huippuyliopistosta vieraita SeAMKissaสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th