ความเป็นมาของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
        ที่ผ่านมา ระบบคุณวุฒิการศึกษาได้นำมาใช้วัดระดับความสามารถของบุคคลและเป็นสิ่งสำคัญในการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องการบุคลากรที่มีทั้งความสามารถและสมรรถนะ ทักษะครบถ้วนพอที่จะเริ่มงานได้ในทันที ซึ่งในหลายประเทศได้พัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคลที่เรียกว่า “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” มาอย่างต่อเนื่องและได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วเช่นกัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย โดยประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา

อาชีพขับรถทัวร์โดยสาร
        ในส่วนของผู้ขับขี่รถบัสเพื่อการท่องเที่ยว หรือรถทัวร์โดยสารแบบไม่ประจำทางนั้น เป็นอาชีพบริการที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โดยสารจำนวนมาก ซึ่งแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกได้รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารสาธารณะ โดยการตรวจสอบองค์กรและกระบวนการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ แต่ก็ยังไม่มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของผู้ขับขี่รถทัวร์ให้เป็นมาตรฐานสากล ในการนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารสาธารณะ ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพขับขี่รถทัวร์โดยสารประเภทไม่ประจำทางในต่างประเทศ มาจัดทำเป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในประเทศไทย โดยจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม


ท่านจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้อย่างไร
        สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับผู้ขับรถโดยสารประเภทไม่ประจำทาง โดยสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำมาที่ฝ่ายเลขานุการโครงการ (คุณวรรณภา วัดบุญเลี้ยง; โทร. 02-2187441; Email : wannapa.w@chula.ac.th; โทรสาร 02-2187446) ความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของเรา
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ http://www.tri.chula.ac.th
คณะนักวิจัยหลัก
• รศ. วันชัย มีชาติคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
• รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ, รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
• รศ.ดร.เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิชคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.