คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการขนส่ง


ผู้บริหารของสถาบันฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์
E-mail : manoj.l@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
E-mail : tartat@cbs.chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
E-mail : saksith.c@chula.ac.th


บุคลากรของสถาบันฯ
นางสุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
งานนโยบายและแผน

นางสุนันทา เจริญปัญญายิ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 0-2218-7440

E-mail : psunanta@chula.ac.th

นางยุพิน บำรุงผล
งานการเงิน

นางยุพิน   บำรุงผล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 0-2218-7447

E-mail : yupin.b@chula.ac.th

นางสาวพิราวรรณ เตชะชุณหกิจ
งานการบัญชี

นางสาวพิราวรรณ   เตชะชุณหกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P.7

โทรศัพท์ : 0-2218-7447

E-mail : silvernight7432@gmail.com

นางสาวขนิษฐา ศิลาอ่อน
งานพัสดุ

นางสาวขนิษฐา   ศิลาอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P.7

โทรศัพท์ : 0-2218-7444

E-mail : skhanitt@chula.ac.th

นายสุทธิ มนาปี
งานสารบรรณ

นายสุทธิ   มนาปี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P.7

โทรศัพท์ : 0-2218-7450

E-mail : suthi.m@chula.ac.th

นางสาวมณฑา พุ่มพุทรา
งานบุคคล

นางสาวมณฑา   พุ่มพุทรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P.7

โทรศัพท์ : 0-2218-7450

E-mail : mpumputsa@hotmail.com

นายกุลเชษฐ วุฒิมานานนท์
งานแผนและประกันคุณภาพ

นายกุลเชษฐ   วุฒิมานานนท์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P.7

โทรศัพท์ : 0-2218-7447

E-mail : kunlachet@gmail.com

นางสาวบุปผา ลัดดาวัลย์
งานจัดอบรมและประชาสัมพันธ์

นางสาวบุปผา   ลัดดาวัลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P.7

โทรศัพท์ : 0-2218-7444

E-mail : buppha.l@chula.ac.th

นางสาวพันวา นาคจรูญ
งานเอกสารสารสนเทศ

นางสาวพันวา   นาคจรูญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P.7 (เอกสารสารสนเทศ)

โทรศัพท์ : 0-2218-7445

E-mail : panwa.n@chula.ac.th

นางสุมาลี สุขดานนท์
งานฝ่ายวิจัย

นางสุมาลี   สุขดานนท์ ตำแหน่ง นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์ : 0-2218-7448

E-mail : sumalee.s@chula.ac.th

นายพงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
งานฝ่ายวิจัย

นายพงษ์สันธ์   บัณฑิตสกุลชัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR.5

โทรศัพท์ : 0-2218-7449

E-mail : b.pongsun@gmail.com

นางสาววรรณภา วัดบุญเลี้ยง
งานฝ่ายวิจัย

นางสาววรรณภา   วัดบุญเลี้ยง ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P.7

โทรศัพท์ : 0-2218-7447

E-mail : wannapa.w@chula.ac.th

นายหละ เหล็กสงษ์
พนักงานขับรถ

นายหละ   เหล็กสงษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P.9

โทรศัพท์ : 0-2218-7450

นางสาวใบศรี ชูศรี
แม่บ้าน

นางสาวใบศรี   ชูศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P.9

โทรศัพท์ : 0-2218-7450


Copyright © 2014 Transportation Institute
Send mail to tri@chula.ac.th with questions or comments about this web site.