ความเป็นมา

                สถาบันพาณิชยนาวีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2534 มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี รวมทั้งดำเนินงานด้านวิจัย และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ของการพาณิชยนาวี ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์กลางการประสานงานของผู้รู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจพาณิชยนาวีและการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดอบรม สัมมนา และประชุมทางวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านพาณิชยนาวี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพาณิชยนาวี

                สืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คณะผู้แทนผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2538 ถึงเรื่องการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจราจรและขนส่งที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทาง ด้านนี้ โดยเฉพาะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ได้นำความตามพระราชกระแสรับสั่งเข้าหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย ทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองพระราชดำรัส คือ การตั้งสถาบันการขนส่งขึ้น แต่เนื่องจากความไม่ชัดเจนของนโยบายและแผนงานในการออกนอกระบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงทำให้การก่อตั้งสถาบันฯ มีความล่า ช้าออกไป แต่ด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยต่อประเทศ สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเห็นชอบให้ขยายขอบเขตการดำเนินงานของ สถาบันพาณิชยนาวีให้ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาด้านการขนส่งในทุกระบบครบวงจรในเดือนมิถุนายน 2545

                ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้สถาบันพาณิชยนาวีเปลี่ยนเป็นสถาบันการขนส่ง เพื่อให้สถาบันการขนส่งได้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และการถ่ายทอดในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ อีกทั้งให้การสนับสนุนการศึกษาด้านการขนส่งและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปอย่างครบทุกด้าน ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางท่อ

วิสัยทัศน์

                เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

                1.ดำเนินการวิจัยและอำนวยการประสานงานให้เกิดการผลิตผลงานดานการวิจัยด้านการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ในลักษณะสหศาสตร์ (Multi-disciplinary) ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน
                2.พัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในสาขาวิชาชีพ
                3.บูรณาการองค์ความรู้และข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาสารสนเทศด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค สำหรับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
                4.สนับสนุนการเรียนการสอนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานหรือคณาจารย์ในการบูรณาการผลงานวิจัยของสถาบันสู่การเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมงานวิจัยกับสถาบัน
                5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของสถาบัน

                สถาบันการขนส่งมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาการขนส่งและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

                - เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ในด้านการขนส่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการขนส่ง สามารถศึกษา ค้นคว้า เพื่อกลั่นกรองและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการขนส่ง
                - สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการขนส่งและสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการขนส่ง
                - ให้คำปรึกษากับหน่วยงานราชการและเอกชนในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
                - ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการโดยผ่านทางหลักสูตรการอบรมระยะสั้นและสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขนส่ง โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนให้กับบุคคลทั่วไป

ยุทธศาตร์การพัฒนา

                แผนการพัฒนาของสถาบันการขนส่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกันคือการสร้างศักยภาพให้มั่นคง การมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ และการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

          เสริมสร้างศักยภาพความมั่นคง : ในระยะนี้การจัดหาปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา (ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางวิชาการ และแหล่งข้อมูลข่าวสาร) เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการ ดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่คาดว่าจะเป็นเรื่องยากที่สุดคือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำหรับเงินทุนที่จะใช้ในการพัฒนาในส่วนนี้ คาดว่าส่วนหนึ่งจะได้รับจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และรายได้จากการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ กับการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานเอกชน พัฒนาระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี

          มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ : สถาบันฯ มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ในระยะแรกแล้ว ก้าวต่อไปสถาบันฯจะดำเนินการนำเสนอโครงสร้างแผนระยะยาว ในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่ง ต่อสาธารณชนและรัฐบาล ซึ่งเงินทุนที่จะมาสนับสนุนการดำเนินงานในระยะนี้ส่วนใหญ่จะมาจากรายได้จากการทำโครงการวิจัยและการจัดอบรมสัมมนา โดยบุคลากร ของสถาบันจะเข้าไปมีบทบาทที่จะเสริมสร้างชื่อเสียงของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในฐานะเป็นผู้นำด้านการขนส่ง พัฒนาระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 5 ปี

         ธำรงรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง : ณ เวลานี้สถาบันฯ จะอยู่ในฐานะผู้นำด้านงานวิจัยและงานพัฒนาทางด้านการขนส่งโดยรวม มีผลงานส่วนใหญ่เป็นไปในการให้ความช่วยเหลือ รัฐบาลและเอกชนในเรื่องการขนส่ง และพยายามประยุกต์ใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามแผนระยะยาวที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

                - วิจัย ผลิตตำราและหลักสูตรฝึกอบรม
                - จัดอบรมตามมาตรฐานสากล
                - จัดสัมมนาทั้งระดับประเทศและนานาชาติในเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วน
                - ประสานงานกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ในการส่งเสริมการผลิตบัญฑิตระดับปริญญาโท
                - ให้บริการด้านห้องสมุดวิทยบริการและข้อมูลข่าวสารทางด้านการขนส่ง

การบริหารงาน

                สถาบันการขนส่งมีคณะกรรมการอำนวยการสถาบันฯทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการดำเนินงานสถาบันและมีคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันฯแผนภูมิองค์กรสถาบันการขนส่ง


Copyright © 2014 Transportation Institute
Send mail to tri@chula.ac.th with questions or comments about this web site.