english language

ข่าวใหม่
Css Template Preview

ภาพวันปิดคอร์สโครงการอบรมหลักสูตร Port Planing & Design
ภาพงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีของสถาบันฯ
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญให้ไปถ่ายทำรายการวิทยุ "พูดจาภาษาช่าง" เรื่อง"แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม"
ข่าวอื่นๆของสถาบันฯ....

>>>> ฝากประชาสัมพันธ์ <<<<
   วารสาร Translog ฉบับล่าสุด
  
: : : :หลักสูตรอบรมประจำปี 2560: : : :

- Logistics : Strategy & Management (อบรมเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00น.)

รุ่นที่ 3 วันที่ 4-5, 11-12 และ 18 พฤศจิกายน 2560
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ห้องบุษบา

Download รูปรับวุฒิบัตรการอบรมล่าสุด (update 2 ส.ค.2560)

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรมที่นี่ รูปแบบ pdf | รูปแบบ doc


ข่าวทั่วไป : : : :
ผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายหัวข้อ ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของชาติ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภาพวันปิดคอร์สโครงการอบรมหลักสูตร Port Planing & Design
ภาพงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีของสถาบันฯ
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญให้ไปถ่ายทำรายการวิทยุ "พูดจาภาษาช่าง" เรื่อง"แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม"
พิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบ 1 ปีนับแต่สวรรคต
ผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าหารือกับผู้บริหารและนักวิจัยสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการสัญจรยั่งยืน (Smart Mobility Institution)
เจาะลึกโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจCLMV
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
นักวิจัยของสถาบันฯร่วมบรรยายในหัวข้อ Port Terminal Design ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบท่าเรือ
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตร "การวางแผนและออกแบบท่าเรือ" (Port Planing and Design) ให้กับ บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
การประชุม The 12th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS 2017)
สนข.เร่งศึกษาระบบจอดแล้วจรกทม.-ปริมณฑลจูงใจใช้ขนส่งสาธารณะ
คณะผู้วิจัยจาก JICA ขอข้อมูลด้านการค้าการขนส่งชายแดนไทย – พม่า เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนพัฒนาเขตตะนาวศรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ผู้จัดการสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของประเทศไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก
สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "on Japan-Thailand-ASEAN: SDGs Partnership"
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมงานที่ Xi'an International Trade & Logistics Park
ภาพงานอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง เข้าเยี่ยมชมการจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และศูนย์สาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้จัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง 4.0
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับกรมทางหลวง
ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ได้รับเชิญจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) เพื่อนำเสนอเรื่อง "Transportation Institute of Chulalongkorn University and Case Study of Logistics Education in Thailand"
ผู้อำนวยการ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Airport Planning and Design
รศ.ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ให้สัมภาษณ์ประเด็นความจำเป็นของระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง และการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐเพื่อจัดจ้างรัฐวิสาหกิจจากจีน
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ขอต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากปรเทศฝรั่งเศส
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างสังคมไทย” เรื่อง “ผลกระทบของ AEC ต่อชุมชน และความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี”
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬฯ ได้เผยแพร่ความรู้ในรายการวิทยุจุฬาฯ FM101.5 Mhz ประเด็นเรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์) เพื่อรองรับความต้องการนักลงทุนไทย"
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
จ้างจุฬาฯศึกษา จอดแล้วจร
สถาบันการขนส่ง ฯ และ TPQI แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
การประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
งานทำบุญครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และประสานการวิจัยด้านขนส่ง จาก Assoc. Prof. Dr. Hwasoo Yeo และกลุ่มวิจัย Transmatics ณ. Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์นักข่าวจาก Thai PBS
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาโครงการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก
การประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งสินค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธ์รัฐมาเลเซีย
พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ กับบริษัท Team Consulting Engineering and Management Co.Ltd.
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ได้รับเชิญจากช่อง ThaiPBS ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นในรายการรู้เท่ารู้ทัน หัวข้อ"ซ้อนท้ายไม่สวมหมวก
กิจกรรมสืบเนื่องบันทึกความตกลง MOU กับประเทศฟินแลนด์ ปี 2558
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของกรมทางหลวงกับความท้าทายสู่ Highway 4.0"
การประชุมโครงการวิจัยท้าทายไทย : การแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัยจาก The Institute for Global Environmental Strategies เข้าเยี่ยมสถาบันการขนส่ง
การประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งสินค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยและเนการาบรูไนดารุสซาลาม ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง เป็นตัวแทนสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ มอบเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฏร์ธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และการเชื่อมต่อระบบรางให้กับนักธุรกิจและชุมชนชาวเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานจัดสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2560
ข่าวอื่นๆ...
ห้องสมุด เวลาเปิด-ปิดทำการ
รายชื่อหนังสือ
     ภาษาไทย
     ภาษาต่างประเทศ
งานวิจัย
     ภาษาไทย
     ภาษาต่างประเทศ
     เกี่ยวกับโลจิสติกส์
วิทยานิพนธ์
     ภาษาไทย
     ภาษาต่างประเทศ
วารสาร
     ภาษาไทย
     ภาษาต่างประเทศ
รายงาน
     ภาษาไทย
     ภาษาต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือจองภาษาไทย
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย
สถิติต่างๆ
ลิ้งก์หอสมุดกลาง
 • จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.00 น.
 • 12.00-13.00 น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดบริการ
 • กรุณาสอบถามข้อมูลล่วงหน้ากับบรรณารักษ์ที่หมายเลข 0-2218-7445 ก่อนนะคะ


 • ระเบียบการใช้ห้องสมุด และขั้นตอนการยืมเอกสารออกนอกห้องสมุด


  บทเริ่มโครงการ
  บทสรุปโครงการ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง : : : :
  - รอบรู้ท่าเรือรอบโลก
  >> ท่าเรือย่างกุ้ง
  >> ท่าเรือพนมเปญ
  >> ท่าเรือดานัง
  >> ท่าเรือเซี่ยงไฮ้
  >> ท่าเรือไซง่อน
  >> ท่าเรือไฮฟอง
  >> ท่าเรือยะโฮร์
  >> ท่าเรือตันจงเปเลพาส
  >> ท่าเรือแคลง
  >> ท่าเรือสิงคโปร์
  >> ท่าเรือฮ่องกง
  >> ท่าเรือปีนัง

        - ท่าเรือไทย
             >> ท่าเรืออ่าวไทยตอนใน
             >> ท่าเรือตำมะลัง
             >> ท่าเรือกันตัง
             >> ท่าเรือกรุงเทพ
             >> ท่าเรือมาบตาพุด
             >> ท่าเรือแหลมฉบัง
             >> ท่าเรือสงขลา
             >> ท่าเรือภูเก็ต

        - บทความพิเศษที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ
             >> พื้นที่แนวหลังของท่าเรือ (Port Hinterlands)
             >> แทนทาลัมกับอวสานท่าเรือภูเก็ต
             >> ตำนานการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งภาคตะวันออกของไทย
             >> การครอบครองคาบสุทรมาลายูของมหาอำนาจตะวันตก
             >> สงครามฝิ่น
             >> สายเดินเรือแห่งเวียดนาม

  - รอบรู้เรื่องขนส่ง
  รถไฟไทย
  >> ทางรถไฟสายใต้
  >> ทางรถไฟสายเหนือ
  >> ทางรถไฟสายแม่กลอง
  >> ทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สายอีสาน)
  >> ทางรถไฟสายปากน้ำ
  >> ทางรถไฟสายท่าเรือ-พระพุทธบาท
  >> ทางรถไฟสายบางบัวทอง
  >> ทางรถไฟสายไทย-พม่า
  >> ทางรถไฟสายคอคอดกระ
  >> ทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับเพื่อนบ้าน
  >> พัฒนาการรถไฟไทย

  เรือไทย
  >> พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521
  >> พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
  >> พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
  >> พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547
  >> พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ.2534
  >> ความสำคัญของการมีสัญชาติเรือ
  >> เรือสัญชาติไทย
  >> เรือและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรือไทย
  >> เรือและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรือไทย : บทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือ

  การขนส่งทางลำน้ำ
  >> การขนส่งในแม่น้ำโขงตอนล่าง
  >> การขนส่งในแม่น้ำโขงตอนบน
  >> เส้นทางขนส่งทางลำน้ำในประเทศเวียดนามและการพัฒนา
  >> แม่น้ำสายสำคัญในประเทศเวียดนาม
  >> การพัฒนาการขนส่งทางลำน้ำของยุโรป
  >> การขนส่งทางแม่น้ำในสหภาพยุโรป
  >> การพัฒนาขนส่งทางลำน้ำของประเทศจีน
  >> การขนส่งทางลำน้ำของประเทศจีน

  กฏระเบียบศุลกากร : สาระและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
     - พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2496
     - ประกาศศุลกากร
  - สภาวการณ์การค้าทางทะเลของไทย
                        - ปี 2556
                        - ปี 2555
                        - ปี 2554
                        - ปี 2553
                        - ปี 2552
                        - ปี 2551
                        - ปี 2550
  ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : : : :
  - ข้อมูลเส้นทางรถสี่ล้อ
  - โครงการจัดทำรูปแบบ (Model) ตลาดกลางภาครัฐ
  - ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย
  เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการเดินทาง : : :
  - เช็คเที่ยวบิน
  - ตารางเดินรถไฟ
  -สายรถเมล์
  - ตารางเดินรถ บขส.
  - แผนที่กรุงเทพฯ
  - สภาพการจราจร จส.100
  - ข่าวจราจรสวพ. 91
  - BTS.
  - MRT.
  - พยากรณ์อากาศ

  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมิน
  ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์

  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ชั้น 6 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ : 0-2218-7444-45, 0-2218-7450 ; โทรสาร : 0-2218-7446
  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2559 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หากมีข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th